HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

ProjektiProjekt INFACT


www.infactproject.eu


1) INFACT – facts in brief

2) INFACT  - Innovative, Non-Invasive and Fully Acceptable Exploration Techologies (English version)

3) INFACT  - Innovative, Non-Invasive and Fully Acceptable Exploration Techologies (Spanish version)

4) INFACT  - Innovative, Non-Invasive and Fully Acceptable Exploration Techologies (Finnish version)

5) INFACT Project Newsletter #01

6) INFACT Pressrelease (Jul 2018)


7) INFACT Campaign (Aug 2018)

8) INFACT Brochure 2020

 

9) INFACT Brochure ERS

 

10) INFACT Media Kit (Aug 2019)

 

11) INFACT Pressrelease (Nov 2019)

 

12) INFACT Smart Exploration PR (Feb 2020)


OPIS PROJEKTA INFACT


Istra�ivanje mineralnih resursa zahtijeva inovacije koje mijenjaju geološke ciljeve istra�ivanja, prirodne lokalitete koja su oduhva�ena ili na�in na koji se istra�uju. Unato� bogatoj povijesti rudarstva i preostalog bogatstva mineralnih sirovina, trenutni uvjeti unutar EU predstavljaju niz društvenih, politi�kih, zakonodavnih, troškovnih, tehni�kih i fizi�kih prepreka istra�ivanju mineralnih sirovina: prepreke koje treba prevladati inovacijama, dijalozima i reformama.

Inovativni, neinvazivni i potpuno prihvatljivi istra�iva�ki projekt (INFACT) ujedinje dionike budu�e europske sigurnosti opskrbe mineralnim sirovina u svom konzorciju i aktivnostima. Putem u�inkovitog anga�mana civilnog društva, dr�ave, istra�ivanja i industrije, projekt �e se usredoto�iti na svaku od ovih prepreka.

Sura�ivat �e s poboljšanim sustavima i inovativnim tehnologijama koje su prihvatljive društvu te osna�uju i opremaju industriju istra�ivanja, otklju�avaju�i nerealizirani potencijal u novim i zrelim podru�jima. Projekt �e razviti inovativne geofizi�ke i daljinske tehnologije istra�ivanja (manje invazivne od klasi�nih metoda istra�ivanja) koje obe�avaju prodrijeti u nove dubine, posti�i nove osjetljivosti i riješiti nove parametre.

Projekt �e tako�er postaviti EU-u kao lidera na svjetskoj sceni uspostavljanjem trajne infrastrukture koja �e potaknuti inovacije u sljede�oj generaciji istra�iva�kih alata: alata koji su ekonomi�ni, dizajnirani za uvjete EU-e i strategiju sirovina, te visoko u�inkovite u smislu utjecaja na okoliš, društvene prihvatljivosti i tehni�ke izvedbe.


INFACT se sastoji od sljede�ih glavnih komponenti:
01) Razvoj i ispitivanje inovativnih, neinvazivnih istra�iva�kih tehnologija;
02) Osnivanje tri referentna mjesta za tehnologiju istra�ivanja na jugu, središtu i sjeveru Europe;
03) Anga�man dionika, obrazovanje i reforma politike.


Ove se aktivnosti kombiniraju kako bi se doprijelo do glavnih podru�ja u kojima EU-a ima snagu utjecati na promjenu u sigurnosti opskrbe mineralnim sirovinama.


KRATKI PREGLED �INJENICA PROJEKTA INFACTPRISTUP U OKVIRU PROJEKTA INFACT


Uspostava referentnih podru�ja u EU

Jedan od osnovnih dijelova projekta je uspostavljanje stalnih tehni�kih infrastrukturnih jedinica, nazvanih referentnim regijama, koje �e osigurati uvjete relevantne za industriju, a predstavljat �e niz društvenih, fizi�kih i tehni�kih izazova u EU u kontekstu istra�ivanja kao i pristupa razli�itim (prostornim) podacima. Dosadašnja dostupnost referentnih podru�ja u EU za pomo� u razvoju nove generacije istra�iva�kih alata smatra se neadekvatnom.

U referentnim regijama, koje su obilje�ene aktivnim ili povijesnim rudarskim aktivnostima usmjerenim na industriju i metale visoke tehnologije, istra�iva�i �e testirati i uspostaviti mjerila za neinvazivne metode istra�ivanja. To �e biti pra�eno aktivnostima koje uklju�uju nadle�na tijela, kao i lokalne uprave i zajednice.
Postojat �e tri referentna podru�ja EU (slika 1.):

Sjever

Sakatti je le�ište bakar-nikal-platina grupe elemenata koje se nalazi, na sjeveru Finske, oko 150 kilometara sjeverno od Arkti�kog kruga. U posjedu je Anglo American-a.

Centar

Ova referentna regija nalazi se oko malog grada Geyera u Rudnoj gori (Erzgebirge), smještenom oko 110 kilometara ju�no od Leipziga, isto�nog dijela Njema�ke, s dugom poviješ�u rudarstva. Regija je poznata po svojim le�ištima kositra, cinka, volframa, molibdena, bakra, �eljeza, srebra i indijuma.

Jug

Ova referentna regija obuhva�a dva eksploatacijska polja u iberijskom pirijskom pojasu, oba u Andaluziji, ju�noj Španjolskoj:

Cobre Las Cruces je površinski kop bakra i pogon na licu mjesta u Gereni, 20 kilometara sjeverozapadno od Seville. Njime upravlja First Quantum Minerals.

Minas de Ríotinto je poznati anti�ki polimetalni površinski kop smješten u pokrajini Huelva, 65 kilometara sjeverozapadno od Seville. Njime upravlja Atalaya Mining.

 

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr