HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

ProjektiProjekt KINDRA


 


Znanje i istra�ivanja podzemnih voda u Europskoj uniji �esto su raspršeni i nisu standardizirani. Cilj projekta KINDRA je provesti procjenu razine stru�nog i znanstvenog znanja na nivou EU. Ta se procjena temelji na Sustavu klasifikacije hidrogeoloških istra�ivanja - Hydrogeological Research Classification System (HRC-SYS).

Ova je klasifikacija odvija se preko mre�nog servisa Europskog Inventara istra�ivanja podzemnih voda -  European Inventory of Groundwater Research (EIGR). Ovaj inventar nije samo repozitorij znanja nego i koristan alat za identificiranje relevantnih istra�ivanja i istra�iva�kih trendova.

Rezultati projekta biti �e korisni za implementaciju smjernica i uporabu optimizacije gospodarenja vodama u Europi.

Radni paketi:
WP1: Metodologija okvirnog razvoja
WP2: Prikupljanje i obrada podataka
WP3: Definiranje nedostataka i preporuke
WP4: Diseminacija rezultata projekta i komunikacija 
WP5: Upravljanje projektom

Specifi�nosti projekta KINDRA:

  • KINDRA je zajedno sa svojim on-line inventarom jedini alat posve�en istra�ivanju i saznanjima o podzemnim vodama
  • KINDRA kombinira istra�ivanje i znanje, spajaju�i akademske i prakti�ne zajednice
  • Namjenski sustav klasifikacije omogu�it �e vam da svoje proizvode, radove, projekte, izvješ�a, baze podataka itd. Klasificirate za olakšavanje budu�ih pretra�ivanja i analiza
  • EIGR poti�e umre�avanje i pove�anje zajednice geologa i stru�njaka koji se bave prou�avanjem podzemnih voda
  • EIGR �e predstavljati me�unarodnu pristupnu to�ku nacionalnim izvorima znanja
  • Informacije o aktivnostima koje su u tijeku biti �e dostupne prije kraja projekta
  • Analiza baze podataka bit �e korištena u kasnijoj fazi za potporu EU politike i provedbu vodnih direktiva

Trajanje projekta:
1. velja�e 2015 – 31. o�ujka 2018.

Ovaj projekt financira Europska unija kroz Horizon 2020 program istra�ivanja i razvoja pod ugovorom br. 642047.


KOORDINATOR PROJEKTA:
Europska federacija geologa (EFG) / Belgija
www.eurogeologists.eu

Kontakt:
Vítor Correia (efg.president@eurogeologists.eu) i
Isabel Fernández Fuentes (isabel.fernandez@eurogeologists.eu)


Nacionalna osoba za kontakt:

Kosta Urumovi� (kurumovic@hgi-cgs.hr)

Više informacija na: www.kindraproject.eu

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr