HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

ProjektiProjekt INTRAW


 Projekt INTRAW dio je Obzor 2020 programa Europske komisije s ciljem poticanja me�unarodne suradnje u sektoru neenergetskih mineralnih sirovina (raw materials). Projekt je zapo�eo s radom u velja�i 2015 godine i trajati �e 36 mjeseci. Projekt INTRAW planira i otvara nove oblike suradnje u sektoru neenergetskih sirovina izme�u zemalja �lanica EU-a i ostalih tehnološki naprednih zemalja , kao što su Australija, Kanada, Japan, Ju�na Afrika i Sjedinjene Ameri�ke Dr�ave, s naglaskom na: Istra�ivanja i razvoj.

    - smjernice i strategije razvoja neenergetskih mineralnih sirovina
    zajedni�ke edukacijske programe
    - procedure izdavanja dozvola i dopuštenja, honoriranje, porezne politike
    sustavi izvještavanja
   - primjeri istra�ivanja, ekstrakcija, oplemenjivanje i recikliranje
    upravljanje i zamjena kriti�nih raw materijala

Pod ravnanjem Europske Federacije Geologa (European Federation of Geologists - EFG), projekt INTRAW okuplja me�unarodni konzorcij sastavljen od 15 partnera zajedno i pridru�enim tre�im stranama s odgovaraju�im iskustvom u istra�ivanju, inovacijama, edukaciji, industriji, trgovini i me�unarodnom umre�avanju kroz cijeli lanac vrijednosti neenergetskih materijala. Hrvatsko geološko društvo sudjeluje u ovome projektu kao tre�a strana.

Ishodi planiranja i transfera znanja koristi �e se kao polazišna osnova za pokretanje Internacionalnog opservatorija za neenergetske sirovine pri Europskoj Uniji (European Union's International Observatory for Raw Materials).

Trajanje projekta
: 1 velja�a 2015 – 31 sije�anj 2018
Ovaj projekt financira Europska unija kroz Horizont 2020 program istra�ivanja i razvoja ugovorom
br. 642130.

KOORDINATOR PROJEKTA

Europska federacija geologa (EFG) / Belgija
www.eurogeologists.eu
Kontakt: Vítor Correia (efg.president@eurogeologists.eu) i
Isabel Fernández Fuentes (isabel.fernandez@eurogeologists.eu)

Nacionalna osoba za kontakt
:
Sibila Borojevi� Šoštari� (sibila.borojevic-sostaric@rgn.hr)

�lanovi konzorcija Pogledajte ovdje

Više informacija na
: www.intraw.eu

INTRAW letak
Preuzmite letak

INTRAW obavijest za medije
Press release 03 2015

Press release 09 2015
Press release 02 2016
Press release 12-2016

Press release 04-2017
Press release 08-2017
Press release 11-2017
The World of Raw Materials 2050


INTRAW izvještaji
INTRAW - WP1 Countryreport AUS LR

INTRAW - WP1 Countryreport CA LR

INTRAW - WP1 Countryreport JAPAN LR

INTRAW - WP1 Countryreport RSA LR

INTRAW - WP1 Countryreport USA LR

INTRAW - WP1 Transactionalreport E-O Summary

INTRAW - WP1 Transactionalreport I-T Summary

INTRAW - WP1 Transactionalreport R-I Summary

Intraw videos
Video 1

Video 2

----------------------------------------------------------------

NOVOSTI


Objavljen je tre�i po redu info-letak H2020 projekta INTRAW – International Observatory on Raw materials, u kojem HGD sudjeluje kao povezana tre�a strane (eng. linked third party).

 

Projekt je zapo�eo 2015. godine, i bavi se istra�ivanjem mogu�nosti suradnje izme�u zemalja �lanica EU i pet tehnološki naprednih i resursima bogatih zemalja izvan EU (Australia, Kanada, Brazil, Ju�na Afrika i SAD).

 

INTRAW je razvio tri scenarija koji opisuju razvoj tr�išta ne-energetskih sirovina (raw materials) u 2050. godini, o �emu se provela rasprava kroz niz radionica u organizaciji �lanica konzorcija, te završna rasprava sa 30 sudionika konferencije EU Raw materials week u Briselu.

 

Tri scenarija pod nazivom "Unlimited trade", "Sustainable trade" i "National walls" imaju za cilj pripremiti Europsku uniju za budu�nost i istovremeno spasiti je od mogu�ih ne�eljenih pravaca razvoja tr�išta ne-energetskih sirovina. Scenariji �e biti dostupni na web stranici projekta  po�etkom 2017. godine.

 

Više informacija na ovdje

 

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr