HGD odsjeci

Geofizički odsjek
Geokemijski odsjek
Geomatematički odsjek
Odsjek za gline
Odsjek za hidrogeologiju
Odsjek za inženjersku geologiju
Odsjek za mineralogiju
Odsjek za paleontologiju
Odsjek za sedimentologiju i stratigrafiju
Odsjek za sport
Odsjek za popularizaciju geologije i geobaštinu
Studentski odsjek

 

Odsjek za zaštitu geološke baštine

<< Povratak na prethodnu stranicu

Glavni ciljevi


Geološka prošlost Zemlje duga je više od 4,5 milijardi godina. Tjekom tog dugog vremena formirani su kontinenti, oceani, mora, kisik u atmosferi, te raznoliki životni oblici od kojih su neki nestali tjekom te duge povijesti, a neke nalazimo i danas. Duga evolucija ostavila je svoj zapis u okolišu u kojem živimo, a dokaze o istoj nalazimo ponajviše u stijenama, iz kojih je moguće gotovo pa iščitati kako je tekao razvoj kroz milijune i milijune godina. Upravo taj zapis predstavlja značajnu vrijednost, jer njenim uništavanjem podaci o dalekoj prošlosti našeg planeta ostaju nepovratno uništeni, a treba ih čuvati i dalje istraživati za buduće generacije. često se eksploatacijom mineralnih sirovina, izgradnjom naselja, industrijskih postrojenja i prometnica u nepovrat gube dokazi o nastanku našeg planeta, evoluciji biljnog i životinjskog svijeta i čovjeka. Svjesni činjenice da je geološka baština dio cjelokupne čovjekove baštine, potrebno joj je pridati jednaku pozornost kao i drugim djelovima baštine i odgovarajuće ju zaštiti.

Prema Državnom zavodu za zaštitu prirode (http://www.zastita-prirode.hr) na području Republike Hrvatske (RH) zaštičeno je 7.179,21 km2, odnosno 8,195% ukupnog teritorija. Zaštičena područja upisuju se u Upisnik zaštičenih područja. Temeljni zakonski propisi na području zaštite prirode Republike Hrvatske sadržani su u Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013) te Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08).

Zakonom o zaštiti prirode u Hrvatskoj je zaštičeno ukupno 420 područja (http://www.zastita-prirode.hr/Zasticena-priroda/Zasticena-podrucja). Prema aktualnom Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) u Hrvatskoj postoji 9 kategorija prostorne zaštite (slika 1): strogi rezervati (2), nacionalni parkovi (8), parkovi prirode (11), regionalni parkovi (2), posebni rezervati (79), spomenici prirode (85), značajni krajobrazi (84), park šume (28), spomenici parkovne arhitekture (121), a uključuju i podrućja koja se nalaze pod preventivnom zaštitom.Slika 1. Devet kategorija prostorne zaštite u Republici Hrvatskoj, s označenim područjima na koje se zaštita odnosi (http://www.zastita-prirode.hr).

 


Geološka i geomorfološka baština predstavljaju vrijedne geolokalitete na nacionalnoj, europskoj, ali i svjetskoj razini


Geološka raznolikost obuhvaća geološku i geomorfološku raznolikost nežive prirode: različite vrste stijena, minerala, fosila, reljefnih oblika, podzemnih objekata i struktura te procesi koji su ih stvarali kroz geološka razdoblja (http://www.zastita-prirode.hr/Zasticena-priroda/Geoloska-raznolikost).

Usprkos pravno reguliranoj zaštiti geološke baštine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1658.html, ona nije dovoljno prezentirana široj javnosti.

Postani član HGD-a!


Burza rada i životopisi


Vaši prijedlozi i sugestije
Pratite nas na
FB    IG
 
> Digitalna knjižnica radova na hrvatskom jeziku


HGD 1951. - 2021. Hrvatsko Geološko Društvo
www.geologija.hr - info@geologija.hr
powered by pivot.hr